1. Elaboració i planificació de la situació
La idea de realitzar una sessió basada en els conceptes de realitat augmentada i geolocalització per a treballar la geometria, ens va semblar innovadora i adient als objectius que ens podem proposar en un curs de cicle superior d’Educació Primària.
El primer que havíem de fer és escollir una de les nostres escoles de pràctiques per a realitzar l’activitat. L’Escola St. Gervasi és el centre on en Víctor ha efectuat les seves pràctiques enguany i, pel que ens va explicar, la mestra amb la que realitzaríem la sessió, la Judith, és una persona amb molt d’interès per la innovació pedagògica i per emprar metodologies modernes a les seves classes.
Un cop vam saber a quin grup classe faríem l’activitat, vam entrar en el procés de disseny. Vam decidir 2 objectius que guiarien la nostra classe:
  • Interpretar mapes, maquetes i plànols d’espais propers.
  • Orientar-se en l’espai proper.
Però, com ho faríem? Com que el grup-classe estava familiaritzat amb les eines de Google, entre elles Google Earth, vam pensar en muntar una activitat a partir del Google Maps. Es tractaria d’un itinerari, partint de la localització de l’escola, on els infants haurien d’anar cercant elements reals que es troben al carrer, tot orientant-se mitjançant un mapa en 2D i les múltiples opcions de moviment que permet GoogleMaps.
Ara bé, ens va sorgir un dubte: encara que aquesta seria l’activitat clau de la sessió i amb la que avaluaríem els objectius proposats, ¿podríem trobar la manera d’emfatitzar els conceptes de 2D i 3D i com els interpretem?
Després de valorar diverses possibilitats, vam decidir utilitzar una tecnologia molt innovadora que s’està començant a implantar a la bibliografia i als materials de moltes àrees d’aprenentatge: la Realitat Augmentada. I amb aquesta idea vam afegir una activitat prèvia a la d’orientació al plànol amb el Google Maps, utilitzant un software de Realitat Augmentada i unes plantilles impreses que l’empresa Futurescope ofereix a la seva web. Amb aquest recurs, els nens podran veure com, amb l’ajut d’una webcam, l’ordinador llegeix les plantilles en 2D i les interpreta com a cossos en 3D (en aquest cas, animals del futur). També serà interessant mostrar documents de vídeo on els alumnes d’una escola utilitzen llibres amb Realitat Augmentada per treballar les imatges en tres dimensions.
Era evident que per a què la sessió (d’una hora) fos un èxit caldria una bona planificació per no deixar res a l’atzar. Per això, unes setmanes abans de realitzar l’activitat vam demanar a la Judith dos aspectes fonamentals:
1. Poder efectuar la classe a una aula amb ordinadors per a tothom i que comptés també amb pissarra digital.
2. Instal·lar als ordinadors el petit software de Futurescope (les webcam ja les portaríem nosaltres el dia de la sessió).
Dues setmanes abans de dur a terme la classe, vam lliurar el software a la Judith perquè al servei informàtic de l’escola pogués instal·lar-lo a tots els ordinadors. Aprofitant les pràctiques d’en Víctor, una setmana després va tenir la oportunitat de provar que tot funcionés correctament, tot provant el programa amb una webcam.
D’aquesta manera vam arribar al dia 28 de març, que era el dia senyalat per a la posada en pràctica de la nostra sessió. A continuació, en els pròxims apartats, mostrem amb detall com va es va desenvolupar l’activitat.