PLANIFICACIÓ D'UNA ACTIVITAT DIDÀCTICA DE GEOMETRIA

external image bot_tornar.png

Proposta didàctica per a l'escola Sant Gervasi de Mollet

La geometria de l'espai a cicle superior és una part de les matemàtiques que sovint es deixa pel final del temari, o bé no s'arriba a donar. En el cas que ens hem plantejat, partim de que els nens tenen uns coneixements previs de geometria plana i de coneixements metodològics de les noves tecnologies suficients per poder accedir autònomament als continguts de l'activitat plantejada. Els objectius que ens hem plantejat avaluar es concreten en l'orientació en l'espai i la interpretació de plànols, encara que l'activitat contribueix a l'assoliment d'altres competències.

Planificació didàctica

annex1 annex2 annex3

Títol de l'activitat

Realitat Augmentada: el pas de les 2D a les 3D


Objectius didàctics proposats


 • Interpretar mapes, maquetes i plànols d'espais propers.

 • Orientar-se en l'espai proper


Continguts adients per treballar


 • Vocabulari matemàtic relacionat amb la geometria de la forma.

 • Vocabulari matemàtic relacionat amb la geometria de l'espai: situació, orientació i direccionalitat.

 • Ubicació de punts en el pla.

 • Sistemes de referència.

 • Escala.

 • Translacions i girs en l'espai.

 • Interpretació del plànol en 2D i pas de les 2D a les 3D en un entorn virtual.

 • Diferents estratègies en l'ús de les TIC.


 • Comprensió de l'espai en tres dimensions arran de les seves representacions (plànols i fotografies aèries).

 • Coneixement de l'espai proper. • Orientació en l'espai proper.


Elements que ens permetran avaluar els objectius proposats


 • Anàlisi de les produccions dels infants: fitxes amb preguntes entorn a l'activitat d'orientació del plànol a les tres dimensions amb Google Maps.

 • Gravació i posterior anàlisi de les converses i de les fotografies:

  • Les respostes dels alumnes a la primera part de l'activitat ens permetran avaluar els coneixements previs dels alumnes.

  • Les converses en el treball en grup de la segona part de l'activitat ens permetran esbrinar les dificultats que s'han trobat, els continguts matemàtics que han treballat i les diferents estratègies que han emprat.

 • Tot plegat, juntament amb l'observació del procés, ens permetrà avaluar l'assoliment dels objectius proposats per a l'activitat.


Característiques conegudes i dificultats que es preveuen


 • Una de les dificultats que ens podem trobar és la manca de competència en l'ùs de les TIC per part dels alumnes. No els coneixem i, encara que segons les converses que hem mantingut amb la seva mestra, fan servir habitualment programes com el Google Maps i el Gogle Earth, podria ser que no tots els alumnes fossin prou competents en aquest sentit per dur a terme l'activitat de navegació virtual.

 • Tampoc sabem si els alumnes han treballat els plànols. Al segon curs de Cicle Superior haurien d'haver-los treballat (ja que segons el currículum es treballa a Cicle Mig), però també ens podríem trobar que això no fos del tot així i algun infant tingués dificultats per comprendre i interpretar els plànols en 2D.

 • La deficient connectivitat podria esdevenir un dels grans problemes si els 25 alumnes comencen a navegar amb l'aplicació Google Maps. Per tal d'anticipar-nos i millorar-ne el funcionament, hem decidit en la planificació de l'activitat agrupar els alumnes de tres en tres. D'aquesta manera només navegaran 8 ordinadors, i la velocitat de transferència amb el servidor de Google millorarà notablement.

 • Finalment, una de les dificultats que ens podem trobar és haver calculat malament la temporizació. Aquesta activitat estava dissenyada inicialment en dues sessions, i l'hem hagut de plantejar en una sola sessió a petició del centre. Això ha fet que la primera part de la sessió (primer contacte amb la realitat augmentada), tingui menys participació manipulativa per parts dels alumnes, i ens podríem trobar que la mitja hora planificada per la navegació virtual pels carrers del barri amb Google Maps fos insuficient. Per aquest motiu, hem de controlar molt bé la temporalització de cadascuna de les accions al llarg de l'activitat perquè els nens puguin acabar-la.